Masz pytania? tel. 509 922 251, tel. 503 855 601 mail: kontakt@amrack.pl
Jak Przystosować Regały Paletowe Do Magazynowania Produktów Niebezpiecznych? zdjęcie nr 1

Jak przystosować regały paletowe do magazynowania produktów niebezpiecznych?

15 kwietnia 2023

Magazynowanie substancji niebezpiecznych jest bardzo dużym wyzwaniem. Uwzględnić trzeba nie tylko gabaryty, wagę i nośność ładunków, ale także ryzyko, jakie wiąże się z przechowywaniem.

Magazynowanie substancji niebezpiecznych, czyli jakich?

Materiałami niebezpiecznymi są substancje zagrażające zdrowiu i życiu ludzi oraz zwierząt, a także mogące zachwiać równowagę w środowisku naturalnym. Obcując z takimi jednostkami, należy przestrzegać rygorystycznych zasad bezpieczeństwa, przestrzegać ustalonych norm.

Największe zagrożenie związane ze składowaniem towarów niebezpiecznych dotyczy przedsiębiorców działających w branży motoryzacyjnej oraz automotive. Do składowania są m.in.:

 • wypełnione kwasem akumulatory,
 • amortyzatory z azotem,
 • poduszki powietrzne ze skompresowanymi gazami.

Składowanie substancji niebezpiecznych regulowane jest przez prawo i przepisy BHP. Zawsze musi odbywać się zgodnie z opracowanymi wytycznymi. Jednostki należy starannie oznaczyć i zminimalizować ryzyko nieumyślnego ich uszkodzenia w trakcie wykonywania pozostałych czynności.

Dobór regałów paletowych do magazynowania substancji niebezpiecznych

Poprawna klasyfikacja materiałów niebezpiecznych według europejskiej bazy ECHA pozwoli wytypować odpowiednie konstrukcje, które zadbają o bezpieczeństwo w magazynie i przestrzeganie zasad składowania.

Magazynowanie materiałów wybuchowych oraz innych substancji niebezpiecznych wymaga:

 • oznakowania opakowań,
 • zapewnienie pracownikom odpowiednich środków ochrony osobistej i zbiorowej,
 • rozwieszenia instrukcji wskazujących na konkretne systemy składowania, pakowania i załadunku,
 • zapewnienia sygnalizacji, sprzętu i środków gaśniczych, w tym apteczek i środków neutralizacyjnych,
 • zapewnienia odpowiedniej wentylacji, klimatyzacji, temperatury i ilości światła w magazynie,
 • dostosowania obiektu do przepisów związanych z zasadami przeciwpożarowymi i prawem budowlanym.

Regały paletowe do magazynowania produktów niebezpiecznych muszą dawać możliwość składowania oddzielnego, w wyznaczonych boksach lub w inny sposób zapewniający właściwą odległość. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej. Ponadto:

 • konieczne jest oznakowanie i identyfikacja regałów paletowych do magazynowania substancji niebezpiecznych,
 • odpowiednie zabezpieczenie substancji ciekłych przed rozlaniem, a także wykorzystanie rozwiązań zapobiegających skażeniu, w przypadku uszkodzenia m.in. rynien, zbiorników rezerwowych, wanien wychwytowych,
 • należy przestrzegać odpowiedniej nośności regałów, w przypadku składowania pojemników i opakowań.

Regulacje dotyczące magazynowania substancji niebezpiecznych

Polskie oraz europejskie przepisy ograniczają magazynowanie materiałów wybuchowych i innych substancji niebezpiecznych, trzymają w ryzach działania przedsiębiorców. Zapewniają użytkowanie regałów paletowych zgodnie z instrukcją.

Szczególne zastosowanie mają:

 • Ustawa o zasobach wodnych (WHG).
 • TRGS 509: Magazynowanie substancji chemicznych ciekłych i stałych w pojemnikach stacjonarnych oraz w punktach napełniania i opróżniania pojemników przenośnych.
 • TRGS 510: Magazynowanie substancji niebezpiecznych w pojemnikach transportowych
 • Rozporządzenie w sprawie instalacji do pracy z substancjami niebezpiecznymi dla wód (VAwS).
 • DGUV 108-007 – „Obiekty magazynowe i urządzenia”.
 • DIN 4102-1.
 • DIN 4102-4.
 • DIN 4102-15.
 • EN 14470-1.
 • EN 14470-2.
 • Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa przemysłowego (BetrSichV).

Czego nie wolno robić na terenie magazynów z materiałami niebezpiecznymi?

 • Używać otwartego ognia, palić tytoniu i stosować innych substancji mogących zainicjować zapłon materiałów niebezpiecznych.
 • Użytkować konstrukcji, narzędzi i instalacji niesprawnych technicznie.
 • Użytkować palnych urządzeń i narzędzi iskrzących.
 • Zastawiać dróg i wyjść ewakuacyjnych.

Przeglądy i konserwacja regałów paletowych w magazynie produktów niebezpiecznych, jak i przestrzeganie zapisów znajdujących się w przepisach polskich i europejskich gwarantują bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

Pozdrawiamy

amRACK