Masz pytania? tel. 509 922 251, tel. 503 855 601 mail: kontakt@amrack.pl

Regulamin

Wszystkie informacje, w tym parametry produktów, maszyn i urządzeń, ceny, zdjęcia produktów,  maszyn i urządzeń́, zawarte na stronie www.amrack.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. W  związku z tym wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru prawnie  wiążącego i nie stanowią̨ oferty handlowej, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu  cywilnego. 

Amrack Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na stronie w dowolnym momencie i  czasie, we wszelkim zakresie i bez jakiegokolwiek uprzedzenia. 

Zawarte na stronie informacje nie stanowią̨ zapewnienia w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego.  Wszelkie oferty formułowane przez Amrack Sp. z o.o. wymagają̨ formy pisemnej adresowanej  bezpośrednio do Kupującego poprzez umieszczenie jego danych w lewym górnym rogu oferty.  Szczegółowy opis produktów i ich parametrów technicznych następuje wyłącznie w umowie jego  zbycia. Informacje odnoszące się̨ do gwarancji produktów nie stanowią̨ udzielenia Kupującemu oraz/lub Korzystającemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 577 kodeksu cywilnego.  Warunki gwarancji określa producent w dokumencie gwarancyjnym. 

Odwiedzając i użytkując stronę̨ internetową www.amrack.pl oraz przesyłając zapytanie do firmy  Amrack Sp. z o.o. wyrażają̨Państwo zgodę̨w pełnym zakresie na następujące zastrzeżenia i zasady.  

Regulamin sklepu internetowego 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1. Sklep internetowy Amrack awangardowe magazynowanie dostępny pod adresem  internetowym www.amrack.pl/sklep, prowadzony jest przez Amrack Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez  Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod  numerem KRS 0000820633 o kapitale zakładowym 100.000,00 zł, NIP 7773356955, REGON 385143646. 

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców  korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i  tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.  

§ 2 

Definicje 

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której  przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  2. Sprzedawca – Amrack Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie  

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w  Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000820633 o kapitale  zakładowym 100.000,00 zł, NIP 7773356955, REGON 385143646. 

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą  prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym  www.amrack.pl/sklep

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego  systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej  obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków  porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu. 

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze  Sprzedawcą. 

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz  informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający  złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz  określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta  Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,  w szczególności ilości produktów. 

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a  Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się  też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. 

§ 3 

Kontakt ze Sklepem 

1. Adres Sprzedawcy: ul. Czempińska 47, 64-000 Pianowo. 

2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@amrack.pl 

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 798 685 459. 

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 65 1140 2004 0000 3202 7963 4187. 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów  podanych w niniejszym paragrafie. 

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 08:00 – 16:00. 

§ 4 

Wymagania techniczne 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na  Produkty, niezbędne są: 

a. wymogi dotyczące urządzenia: komputer/tablet/smartfon z dostępem do Internetu z  wyświetlaczem powyżej 4 cali; 

b. wymogi dotyczące oprogramowania: co najmniej Windows 95, przeglądarka internetowa  Internet Explorer powyżej 8.0, przeglądarka Chrome powyżej 10, Mozilla FireFox powyżej 10,  Opera powyżej 15;  

c. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 

d. włączona obsługa plików cookies, 

e. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5 

Informacje ogólne 

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi  odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane  siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu  internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.  

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez  Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu  Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych  osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.  

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają  podatek VAT). 

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz  koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest  informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili  wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 

5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres  rozliczeniowy. 

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze  obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie  obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych  kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu. 

§ 6 

Zakładanie Konta w Sklepie 

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie  następujących danych: 

a. imię i nazwisko, 

b. adres, 

c. numer telefonu, 

d. adres e-mail, 

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. 

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. 

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu  jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w  szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. 

§ 7 

Zasady składania Zamówienia 

1. Zamówienia na towary i usługi prezentowane w Sklepie Internetowym można składać: a. za pomocą̨funkcjonalności Sklepu Internetowego – zamówienia w ten sposób można składać́ przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę̨;

b. poprzez przesłanie zamówienia do Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres e-mail:  sklep@amrack.pl – zamówienia w ten sposób można składać́ przez 7 dni w tygodniu, 24  godziny na dobę;  

c. telefonicznie pod numerem +48 798 685 459 – zamówienia w ten sposób można składać w  dniach: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00  

2. W celu złożenia Zamówienia należy:  

a. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie); 

b. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny); 

c. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji; d. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz  zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma  nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać  dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, 

e. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz  potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail, 

f. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić  zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3. 

3. W przypadku składania zamówień za pomocą̨ poczty elektronicznej (e-mail) wymagane jest  przesłanie do Sprzedawcy wiadomości e-mail na adres wymieniony wyżej, w której należy  określić: rodzaj zamawianego towaru lub usługi spośród prezentowanych w Sklepie  Internetowym; wskazać liczbę̨ sztuk oraz podać następujące dane Klienta: [imię i nazwisko /  nazwę, adres, numer telefonu, adres e-mail, NIP].  

4. W przypadku składania zamówień telefonicznie wymagane jest przekazanie danych  określonych wyżej w podpunkcie 3 konsultantowi Sprzedawcy w czasie telefonicznego  składania zamówienia.  

5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta, gdy Klient i Sprzedawca uzgodnią istotne warunki  umowy. Do zawarcia tej umowy niezbędne jest złożenie przez Klienta zamówienia oraz  przyjęcie tego zamówienia przez Sprzedawcę. Przyjęcie zamówienia następuje poprzez  przesłanie przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości e-mail zawierającej informację o  potwierdzeniu danego zamówienia (przesłanie Faktury proforma, Faktury zaliczkowej lub  Faktury końcowej).  

6. W przypadku, w którym realizacja zamówienia przez Sprzedawcę okaże się̨ niemożliwa,  Sprzedawca poinformuje o tym Klienta przesyłając zawiadomienie pocztą elektroniczną w  terminie 14 dni od chwili złożenia przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży.  

7. W przypadku, w którym realizacja zamówienia przez Sprzedawcę okaże się̨ niemożliwa w  części, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w sposób określony powyżej w podpunkcie 6  proponując Klientowi do jego wyboru: możliwość́ częściowej realizacji zamówienia albo  anulowane złożonego zamówienia w całości.  

8. Klient może wybrać jedną z wyżej wskazanych możliwości przesyłając do Sprzedawcy w  terminie 7 dni e-mail zawierający informację o dokonanym wyborze. Niedokonanie wyboru  przez Klienta w określonym wyżej terminie jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia  w całości.  

9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość́ zwrócenia się̨ do Klienta, przy pomocy danych  kontaktowych przekazanych przy składaniu zamówienia, w celu dokonania potwierdzenia  złożonego zamówienia. Nadto Sprzedawca zastrzega, iż zamówienie może zostać anulowane  w przypadku podania przez Klienta niepełnych danych niezbędnych do jego wykonania. 

§ 8 

Oferowane metody dostawy oraz płatności 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: a. przesyłka kurierska, 

b. odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Czempińska 47, 64-000 Pianowo. 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 

a. płatność przelewem na konto Sprzedawcy, 

b. płatności elektroniczne, 

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności  znajdują się za stronach Sklepu. 

4. W przypadku niedokonania przez Klienta zapłaty z tytułu zamówienia w terminie 3 dni od  dnia przesłania Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia,  zamówienie takie uznaje się̨ za anulowane i Sprzedawca nie będzie związany takim  zamówieniem.  

5. Realizacja zamówienia w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy rozpoczyna  się̨ po dokonaniu zapłaty za zamówienie. Datą zapłaty jest data uznania rachunku  bankowego Sprzedawcy. 

6. Dostawy towarów i usług dostępnych w Sklepie Internetowym, zamówionych przez Klienta,  wykonywane są̨wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

7. Czas dostawy przedmiotu zamówienia do Klienta wynosi do 10 dni roboczych od chwili  przygotowania zamówienia do wysyłki.  

8. Koszt dostawy przedmiotu zamówienia jest widoczny każdorazowo w koszyku przed  złożeniem Zamówienia. 

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania zamówienia i  dostawy przedmiotu zamówienia do Klienta lub za opóźnienie w dostawie, jeśli jest to  skutkiem podania przez Klienta błędnego lub niepełnego adresu wskazanego jako adres  dostawy zamówienia. 

10. W chwili odbioru przesyłki dostarczanej przez firmę̨ kurierską należy zbadać stan tej  przesyłki. W razie stwierdzenia uszkodzenia, ubytków lub niezgodności zawartości przesyłki  z zamówieniem należy opisać́ww. zdarzenie w protokole oraz poinformować́niezwłocznie o  zaistniałej sytuacji Sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń́ co do jej stanu  (opakowania jak i zawartości) powoduje całkowite wygaśniecie roszczeń́ reklamującego z  tytułu ewentualnego uszkodzenia przesyłki zgodnie z art. 76 Prawa Przewozowego. 

11. Dostawa przedmiotu odbywa się̨w dni robocze w godzinach pracy: 

a) biura Sprzedawcy, 

b) firmy kurierskiej. 

§ 9 

Wykonanie umowy sprzedaży 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim  złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie  internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. 

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz  jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i  jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi  stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty  elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu 

Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.  Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia  zawarcia Umowy sprzedaży – w przeciwnym razie złożone zamówienie zostanie anulowane. 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany  przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5  niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.  5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest  najdłuższy podany termin. 

6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość  żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po  skompletowaniu całego zamówienia. 

7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku  bankowego Sprzedawcy. 

8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy  do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu  do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez  przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres  poczty elektronicznej Klienta. 

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. 

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.  Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są  wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz  w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli  związania się Umową Sprzedaży.  

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.  

§ 10 

Prawo odstąpienia od umowy 

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania  jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi  lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. 

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,  partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy,  partii lub części. 

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas  oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie  pierwszej z rzeczy. 

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od  Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez  Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą  elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez  złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy  zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja  2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. 

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca  niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail  potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

8. Skutki odstąpienia od Umowy: 

a. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za  niezawartą, 

b. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia  Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w  tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z  wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły  sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. 

9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności,  jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument  wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi  kosztami. 

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z  powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które  zdarzenie nastąpi wcześniej. 

11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym  Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował  Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle  Produkt przed upływem terminu 14 dni. 

12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu,  jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany  pocztą. 

13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z  niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i  funkcjonowania Produktu. 

14. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w  zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się  znajdować w opisie Produktu w Sklepie. 

15. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w  odniesieniu do Umowy: 

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według  specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,  której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze  względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki  termin przydatności do użycia, 

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą  Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu  świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym  Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do  odstąpienia od Umowy, 

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój  charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

§ 11 

Reklamacja i gwarancja 

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo  opisany jest stan każdego używanego Produktu. 

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do  reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.  4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym  Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza  reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu. 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej  wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą  towaru.  

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w  terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za  uzasadnione. 

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3  niniejszego Regulaminu. 

8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej  treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.  

§ 12 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady  dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych  powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których  zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji  Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;  

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu  konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji  Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu  wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji  Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z  2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w  sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.  

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a  Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika  konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona  konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

§ 13 

Niezgodność towaru z Umową sprzedaży 

1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność́ towaru konsumpcyjnego z  umową w chwili jego wydania, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o  prawach konsumenta. 

2. Konsument ma prawo wnieść́ do Sprzedawcy reklamację w terminie 2 lat od momentu  wydania mu przedmiotu zamówienia. Warunkiem skorzystania z prawa do wniesienia  reklamacji jest skierowanie przez Konsumenta do Sprzedawcy zawiadomienia o  niezgodności przedmiotu zamówienia z umową przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia  niezgodności. Konsument, który składa reklamację powinien przesłać́do Sprzedawcy razem  z reklamacją towar objęty reklamacją na adres: Amrack Sp. z o.o., ul. Czempińska 47, 64-000  Pianowo. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania  reklamacji z reklamowanym towarem. 

3. Jeżeli przedmiot zamówienia jest niezgodny z umową Konsument może zadać doprowadzenia go do stanu odpowiadającego umowie poprzez nieodpłatną naprawę̨ albo  wymianę̨ na nowy. Jednakże, jeśli naprawa albo wymiana są̨ niemożliwe lub wymagają̨ nadmiernych kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu Konsumentowi uiszczonej przez niego  ceny za objęty reklamacją towar.  

4. Wniesienie reklamacji może nastąpić́ za pomocą̨formularza, którego wzór zamieszczony jest  w Sklepie Internetowym. 

5. Sprzedawca informuje, że postanowienia Regulaminu nie ograniczają̨ uprawnień́ Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 

6. Klientowi, który nie jest Konsumentem przysługują̨ – w razie stwierdzenia wad przedmiotu  zamówienia, uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  kodeks cywilny.  

§ 14 

Dane osobowe w Sklepie internetowym 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu  internetowego jest Sprzedawca. 

2. Kupujący dokonując rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę,  podanych w formularzu danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji umowy. 

3. Dane osobowe Kupujących zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu  internetowego są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w  celu marketingowym. 

4. Odbiorcami danych osobowych Kupujących Sklepu internetowego mogą być:  a. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy  przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane  osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki  na zlecenie Administratora. 

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności  elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta,  wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.  

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie  danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości  zawarcia tejże umowy.  

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn  to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim  te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie  Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie  obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o  świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie  danych osobowych.  

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego AMRACK – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego AMRACK – formularz odstąpienia od umowy