Masz pytania? tel. 509 922 251, tel. 503 855 601 mail: kontakt@amrack.pl

Polityka prywatności w sklepie internetowym amrack.pl/sklep 

1. Ilekroć w niniejszej polityce prywatności jest mowa o „Sklepie Internetowym”, „Kliencie”,  „Umowie sprzedaży”, „Koncie” i „Newsletterze”, należy rozumieć́ te terminy zgodnie z  definicjami zawartymi w pkt I Regulaminu sklepu internetowego amrack.pl/sklep.  

2. Funkcjonowanie Sklepu Internetowego wymaga przetwarzania następujących danych  Klienta:  

a. do założenia i funkcjonowania Konta: imię̨i nazwisko, adres e-mail Klienta;  b. do zawarcia Umowy sprzedaży: imię̨ i nazwisko Klienta (jeżeli Klient jest osobą fizycznąi nie dokonuje zakupu jako przedsiębiorca) albo nazwa i numer NIP Klienta (w pozostałych przypadkach), dane adresowe (ulica, numer domu/lub numer domu  i lokalu, kod pocztowy i miasto) oraz numer telefonu; 

c. do otrzymywania Newslettera: imię̨i adres e-mail Klienta, numer telefonu Klienta.  

3. Wskazane wyżej dane Klienta będącego osobą fizyczną stanowią jego dane osobowe (zwane  dalej „Danymi Osobowymi”).  

4. Dane Osobowe są przetwarzanie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”). 

5. Administratorem Danych Osobowych jest Amrack sp. z o. o. z siedzibą w Kościanie, ul.  Czempińska 47, 64-000 Pianowo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd  Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  KRS 0000820633 o kapitale zakładowym 100.000,00 zł, NIP 7773356955, REGON 385143646  (zwana dalej „Administratorem”).  

6. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda  Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.  

7. Dane Osobowe są przetwarzane w celach założenia i funkcjonowania Konta, zawierania  Umów sprzedaży oraz przesyłania Newslettera Klientowi, w tym do wykonywania przez  Administratora wszystkich praw i obowiązków związanych z realizacjąww. celów.  

8. Odbiorcami Danych Osobowych są pracownicy Administratora i współpracownicy Administratora współpracujący z Administratorem w realizacji ww. celów przetwarzania. 9. Dane Osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym  

podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie. 10. Administrator nie zamierza przekazywać Danych Osobowych do państwa trzeciego ani do  organizacji międzynarodowych. Administrator zwraca jednak uwagę̨, że Google w ramach  programu Opinii Konsumenckich zastrzega sobie możliwość przekazania danych do  państwa trzeciego. Google zastrzega, że w takim przypadku dane są zabezpieczone prawnie  odpowiednimi klauzulami ochrony danych osobowych zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.  

11. Dane Osobowe są przechowywane przez okres realizacji ww. celów przetwarzania, a  następnie do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z realizacjąww.  celów przetwarzania, w szczególności roszczeń z tytułu zawartych Umów sprzedaży. 

12. Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich Danych Osobowych, a w  przypadkach określonych prawem także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania; ma również̇ prawo do przenoszenia danych.  

13. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w dowolnym  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie  pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail sklep@amrack.pl 

14. Klient ma prawo do wniesienia skargi do określonego prawem organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego Danych Osobowych narusza przepisy RODO.  15. Podanie przez Klienta Danych Osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i  jest dobrowolne; podanie przez Klienta Danych Osobowych jest jednak warunkiem założenia i funkcjonowania Konta, zawierania Umów sprzedaży oraz przesyłania Newslettera  Klientowi. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych będzie zatem odpowiednio brak  możliwości założenia i funkcjonowania Konta, zawierania Umów sprzedaży oraz przesyłania  Newslettera Klientowi.  

16. Administrator wdrożył politykę̨ bezpieczeństwa danych osobowych i politykę̨ bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają̨ skuteczną ochronę̨ Danych Osobowych. Do  najważniejszych elementów systemu ochrony Danych Osobowych należy Certyfikat  Cloudflare SSL oraz Cloudflare Firewall  

17. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, za wyjątkiem remarketingu,  który polega na tworzeniu grup odbiorców na bazie analizy zachowań użytkowników w  Sklepie Internetowym i wyświetlaniu na tej podstawie dopasowanych reklam w serwisach  zewnętrznych, wyświetlania w Sklepie Internetowym i w korespondencji mailowej/SMS  personalizowanych rekomendacji w oparciu o aktywność użytkownika w serwisie (w  szczególności: produktów, treści, komunikatów oraz innych elementów sklepu  internetowego).  

18. System informatyczny, z którego korzysta Sklep Internetowy, automatycznie gromadzi w  logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Klient łącząc się̨ ze stroną amrack.pl/sklep. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą̨: typu  urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu,  głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na stronę̨ amrack.pl/sklep i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji strony seni24.pl w  celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te nie są nigdy łączone z  Danymi Osobowymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.  

19. Strona amrack.pl/sklep wykorzystuje technologięcookies:  

a. Do zapamiętania id sesji, zalogowania i obsługi koszyka. 

b. W celu umożliwienia przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają̨ ze Sklepu internetowego. Wykorzystywane do tego celu narzędzia analityczne gromadzą̨ na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na  urządzeniach plików cookies i korzystają̨ z tych informacji w celu tworzenia  raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z  Internetu. Dane te nie są nigdy łączone z Danymi Osobowymi i stanowią jedynie  materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

c. W ramach usługi Google Adwords/Facebook Ads i funkcji remarketingu opartej o  technologię cookies. Gromadzone są̨dane w celu tworzenia grup odbiorców, którym na podstawie aktywności użytkownika na stronie, w sieci wyszukiwania oraz sieci  reklamowej Google, na Facebooku, Instagramie, Messengerze, aplikacji WhatsApp  oraz sieci reklamowej Facebook mogą być wyświetlane spersonalizowane reklamy  remarketingowe. Google/ Facebook może przekazywać informację gromadzone w  ramach cookies osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązany to uczynić́ na podstawie  przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w  imieniu Google/ Facebook.  

d. W ramach usługi SalesManago i funkcji opartych o technologię cookies gromadzone  są̨ dane w celu analizy zachowań użytkownika oraz tworzenia grup odbiorców,  którym na podstawie aktywności użytkownika na stronach będących własnością Amrack Sp. z o.o. i/lub firm trzecich mogą być wyświetlane spersonalizowane treści.  

20. Jeżeli Klient nie zgadza się̨ na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę̨ internetową.  Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.  Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania strony amrack.pl/sklep.  

21. Jeżeli Klient zgadza się̨ na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po  zakończeniu odwiedzin strony amrack.pl/sklep chciałby je skasować, może to zrobić bez  ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Ponadto w przypadku pliku cookie odpowiedzialnego za wyświetlaniem reklam remarketingowych Klient w każdej chwili może zrezygnować z niego na stronie  www.google.pl/settings/ads/ lub www.facebook.com/ads/preferences/.