Masz pytania? tel. 509 922 251, tel. 503 855 601 mail: kontakt@amrack.pl
Jak Prawidłowo Zaprojektować I Wyposażyć Magazyn? zdjęcie nr 1

Jak prawidłowo zaprojektować i wyposażyć magazyn?

08 września 2020

W praktyce mamy do czynienia z trzema sytuacjami w życiu magazynów: budowa nowego obiektu, rozbudowa istniejącego i reorganizacja obecnego. Zdecydowanie najwłaściwszym momentem do zaprojektowania wyposażenia magazynu jest chwila, w której magazyn jest dopiero projektowany. Takie podejście pozwoli Nam na pełne zoptymalizowania zarówno budynku jak i jego wyposażenia, a tym samym wpłynie na wydajność magazynu, komfort pracy, jak również znacząco obniży koszty jego funkcjonowania.

Wyposażenie istniejącego magazynu

Najczęściej jednak mamy do czynienia z sytuacją, w której obiekt już istnieje, a zadanie polega na możliwie optymalnym wyposażeniu magazynu. Żeby uzyskać oczekiwane wyniki należy możliwie dokładnie określić: rodzaj, wymiary oraz wagę składowanych towarów, podatność na składowanie, możliwość zastosowania urządzeń wspomagających, np. wózków widłowych, przepływ towarów przez magazyn, rotację, czy planowany rozwój firmy i jej potrzeby w przyszłości.

W ramach doświadczeń projektant powinien stosować się do obiektywnych standardów stanowiących, o tym czy magazyn jest dobrze zaprojektowany, wyposażony. Tymi standardami będą uzyskana na zadanym poziomie wydajność, dostęp do właściwej liczby składowanych towarów, elastyczność systemu na zmiany, maksymalizacja wykorzystanej przestrzeni, zminimalizowanie operacji magazynowych (takich jak załadunki, rozładunki, kompletacje, dekompletacje, etc.), bezpieczna praca obsługi, możliwość łatwej kontroli stanów magazynowych, czy przeprowadzenia inwentaryzacji.

Czy ważne jest funkcjonalne określenie stref magazynu ?

Bez wątpienia poprawne określenie prac wykonywanych w magazynie wraz z ich umiejscowieniem jest warunkiem koniecznym do poprawnego projektu magazynu. Do podstawowych stref w magazynie należą: obszar rozładunku i załadunku, strefa przyjęcia towaru, strefa magazynowania oraz strefa kompletacji zamówień.

W praktyce najczęściej spotyka się mieszanie powyższych obszarów, to jest, często strefa rozładunku i załadunku jest tym samym obszarem, strefa kompletacji wysyłek może występować łącznie ze strefą wysyłek lub magazynowania, itd.

Właściwe określenie wymienionych stref oraz zakresu pracy w nich wykonywanych, w połączeniu z liczbą wykonywanych operacji pozwoli prawidłowo określić ich wielkość.

Najczęściej popełnianie błędy

Najczęściej klienci jako jedyne kryterium projektu podają maksymalną pojemność magazynu. W praktyce takie ujęcie będzie prowadziło zawsze do wyposażenia magazynu w sposób, który uniemożliwi jego ergonomiczną obsługę.

Podstawowym błędem jest niedoszacowanie wielkości bufora wejścia magazynu, czyli strefy w której zachodzi szereg operacji związanych z towarem, zanim ten trafi do miejsca magazynowania. Niedoszacowanie powierzchni tej strefy najczęściej skutkuje koniecznością jej zwiększenia i demontażu części regałów w magazynie.

Drugim częstym zaniechaniem jest brak prawidłowego doboru wózków widłowych, które będą pracowały na terenie magazynu. W celu właściwej optymalizacji magazynu, wózki widłowe zawsze powinny być dobrane w odniesieniu do regałów, nigdy odwrotnie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której klient już posiada flotę maszyn.

Jak zoptymalizować magazyn pod względem wyposażenia ?

Kluczową kwestią jest oczekiwana wydajność systemu składowania. W celu jej uzyskania konieczne jest wykorzystanie całej wysokości magazynu oraz zastosowanie właściwego typu regałów. Wśród najpopularniejszych typów wyróżniamy:

  • regały paletowe rzędowe, których najważniejszą cechą jest dostęp do każdego składowanego towaru,
  • regały wjezdne – najczęściej stosowane w chłodniach i mroźniach, w przemyśle spożywczym, znajdą zastosowanie przy małej liczbie asortymentów o dużych ilościach,
  • regały mobilne, zwane przejezdnym – pozwalają bardzo efektywnie wykorzystać kubaturę magazynu, nadają się do towarów o małej rotacji,
  • regały z platformą (tzw. shuttle) – są rozwinięciem regałów wjezdnych i podobnie jak one sprawdzą się w branżach, w których liczba składowanych towarów nie jest duża, a produkowane serie są bardzo liczne, w odróżnieniu od regałów wjezdnych w regałach shuttle, wózek widłowy nie wykonuje pracy w regałach, a jedynie zasila je i odbiera z nich jednostki ładunkowe,
  • regały grawitacyjne – wyposażone w specjalnie dedykowane do typu ładunków łoża rolkowe, cechą wyróżniającą te regały jest fakt, że pracę transportową ładunków wykonuje sam regał przy pomocy sił grawitacji (pochył łóż rolkowych). Te regały znajdą zastosowanie najczęściej w przemyśle spożywczym oraz w zasileniu produkcji.
  • regały półkowe – przeznaczone do składowania towarów drobnicowych,
  • wielopoziomowe regały półkowe – pozwalając na wykorzystanie całej kubatury magazynu, szczególnie mają zastosowanie w magazynach drobnych elementów, czy magazynach części zamiennych,
  • pomosty magazynowe – wolnostojące konstrukcje pozwalające zwiększyć powierzchnię podłogi magazynu, można na nich składować palety oraz towary drobnicowe.

Tylko syntetyczne ujęcie podczas projektowania wyposażenia magazynu może przynieść oczekiwane korzyści, w postaci oszczędności miejsca, liczby operacji magazynowych, wydajności i kosztów funkcjonowania. Oczekiwany wynik można uzyskać jedynie biorąc pod uwagę wymienione powyżej czynniki, tj.: prawidłowy dobór typów regału, właściwe określenie stref w magazynie, odpowiedni dobór środków transportu (wózków widłowych) oraz określenie potencjału ludzkiego i przepływów towarów przez magazyn, z uwzględnieniem barier architektonicznych obiektu.
Pominięcie choć jednego z powyższych parametrów nie pozwoli na właściwy projekt i wykonanie wyposażenia magazynu.

Dlaczego warto inwestować w profesjonalne projektowanie magazynu?

Prawidłowe projektowanie i wyposażanie magazynu to zadanie, które najlepiej powierzyć doświadczonemu specjaliście – inżynierowi logistyki czy architektowi przemysłowemu. Profesjonalista, bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu, dokładnie przeanalizuje specyfikę działalności firmy, rodzaje i ilości składowanych towarów oraz przewidywany rozwój przedsiębiorstwa. Dzięki temu stworzy projekt magazynu, który będzie nie tylko funkcjonalny i bezpieczny, ale także elastyczny i łatwo dostosowywalny do zmieniających się potrzeb biznesu. Profesjonalne projektowanie to także gwarancja, że wykorzystana zostanie cała dostępna przestrzeń, a procesy magazynowe będą przebiegały płynnie i efektywnie. W dodatku, inwestycja w dobrze zaprojektowany magazyn zwraca się w dłuższej perspektywie, minimalizując koszty eksploatacji i maksymalizując wydajność pracy.

Pozdrawiamy

amRACK