Masz pytania? tel. 509 922 251, tel. 503 855 601 mail: kontakt@amrack.pl
Drogi Transportowe W Magazynach I Halach Produkcyjnych zdjęcie nr 1

Drogi transportowe w magazynach i halach produkcyjnych — rola, przepisy, zasady

15 maja 2024

Procesy magazynowe mogą być poprawnie realizowane wyłącznie wtedy, gdy w obiekcie zastosowany jest odpowiedni rodzaj składowania, a urządzenia transportu bliskiego mogą poruszać się po wytyczonych zgodnie z przepisami drogach, bez żadnych kolizji. Warto sprawdzić, jakie są wytyczne co do dróg transportowych w magazynach i halach produkcyjnych.

Czym są drogi transportowe w magazynie?

Droga transportowa, inaczej nazywana jest ciągiem komunikacyjnym, który ułatwia przemieszczanie się w magazynie urządzeniom transportu bliskiego oraz pracownikom. Musi zostać zaprojektowana bezpiecznie, starannie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób logicznie dopasowany do przestrzeni magazynowej.

Poprawne drogi transportowe mają odpowiednią szerokość, dostosowaną do rozmiaru urządzeń, które poruszają się po magazynie, a także są właściwie oznakowane i widoczne z bardzo dużej odległości. Odpowiednie warunki w magazynie musi zapewnić właściciel obiektu lub osoba, która nim w danym momencie zarządza. Wszystkie działania reguluje prawo.

Drogi transportowe w magazynie – przepisy

Podstawowe wymagania dotyczące dróg transportowych w magazynie reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku dotyczące ogólnych przepisów bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Później zasady te ujednolicono w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Polskimi Normami, pracodawca jest zobowiązany zapewnić na terenie obiektu prawidłowo wytyczone oraz oznakowane ciągi transportowe, komunikacyjne, a także drogi dla pieszych.

Droga transportowa w magazynie musi być dostosowana do:

 • liczby potencjalnych użytkowników,
 • typu i gabarytów wykorzystywanych urządzeń transportowych,
 • rodzaju oraz wielkości przemieszczanych ładunków.

Innym ważnym dokumentem, który reguluje rozmieszczenie dróg transportowych w magazynie, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami), które dotyczy głównie zagwarantowania łatwo dostępnych i szerokich dróg ewakuacyjnych.

Minimalne szerokości dróg transportowych określają również Polskie Normy, w tym Norma PN-M-78010:1968P: Transport wewnętrzny — Drogi i otwory drzwiowe — wytyczne projektowania.

Jaka jest optymalna szerokość drogi dla wózka widłowego?

Dostępne są konkretne wytyczne, jakiej szerokości powinna być droga transportowa w magazynie. Istotne jest jedynie wzięcie pod uwagę, czy w obiekcie powstanie droga jednokierunkowa, czy dwukierunkowa. Decyzję należy podjąć w oparciu o:

 • wielkość powierzchni do zaadaptowania,
 • typu przewożonych ładunków,
 • bezpieczeństwo pracowników.

Aby obliczyć szerokość dróg transportowych w magazynie, należy przyjąć:

 • a – szerokość transportowanego ładunku (+ szerokość pojazdu, jeśli ładunek jest przewożony przy pomocy urządzenia transportu bliskiego);
 • b – szerokość drogi transportowej w centymetrach (jej minimalna wartość to 120cm).

Drogi komunikacyjne w magazynie dla ruchu pieszego

 • b= a + 30 cm w przypadku ruchu jednokierunkowego;
 • b= 2a + 60 cm dla ruchu dwukierunkowego.

Szerokość drogi transportowej dla wózka widłowego i innych urządzeń magazynowych

 • b= a + 60 cm w ruchu odbywającym się jednokierunkowo;
 • b= 2a + 90 cm w ruchu dwukierunkowym.

Droga transportowa: ruch pieszy + urządzenia magazynowe

 • Szerokość dróg transportowych dla pojazdów bezsilnikowych oraz pieszych: b= a + 90 cm dla ruchu jednokierunkowego;
  b= 2a + 180 cm dla ruchu dwukierunkowego.
 • Szerokość dróg transportowych dla pojazdów silnikowych oraz pieszych: b= a + 100 cm dla ruchu jednokierunkowego;
  b= 2a + 200 cm dla ruchu dwukierunkowego.

Drogi transportowe – wymagania dla magazynu i hali produkcyjnej

W każdym magazynie oraz hali produkcyjnej należy zadbać o bezpieczne warunki funkcjonowania, a także przestrzeganie przepisów prawa. Jeżeli chodzi o drogi transportowe w hali produkcyjnej oraz magazynie, powinny się wyróżniać:

 • twardą, równą i odporną na ścieranie nawierzchnią, która odznacza się również bardzo dobrą przyczepnością,
 • brakiem progów i stopni,
 • ograniczeniem pochylni nie więcej niż 8%,
 • prawidłowym zabezpieczeniem wejść przed osobami z zewnątrz,
 • nośnością, dostosowaną do wagi poruszających się po obiekcie urządzeń,
 • jasnymi i dobrze widocznymi, nawet z dużej odległości oznaczeniami w kolorze żółtym lub białym,
 • dobrym oświetleniem zapewniającym optymalną widoczność na każdym odcinku drogi.

Jeżeli chodzi o drogi transportowe w zakładzie pracy, po których poruszają się piesi, należy:

 • wytyczyć bezpieczne przejścia dla pracowników,
 • zadbać o bezpieczne oznaczenie przejść znakami pionowymi i poziomymi,
 • zadbać o odpowiednią widoczność przejść, nawet z dużej odległości.

Znaki drogowe w magazynie

Na drogach transportowych w magazynie należy zastosować aktualnie obowiązujące znaki kodeksu drogowego, w celu regulacji ruchu i zapewniania w nim maksymalnego bezpieczeństwa.

Ograniczenia prędkości w magazynie

Pracodawca jest zobowiązany ustalić ograniczenia prędkości na terenie obiektu, zapewniając tym samym maksymalny poziom bezpieczeństwa. Ustalone wartości nie mogą przekraczać:

 • 18 km/h na prostych odcinkach;
 • 12 km/h w pobliżu budynków i hal produkcyjnych;
 • 6 km/h w halach i magazynach;
 • 3 km/h, w przypadku ruchu łączonego pojazdy oraz pieszych, a także w miejscach o ograniczonej widoczności.

Każdorazowo, prędkość na drogach transportowych powinna być dostosowana do panujących warunków, m.in. obciążenia pojazdu, specyfiki transportowanych ładunków, stanu nawierzchni oraz aktualnej widoczności.

Oznakowanie dróg transportowych

Obowiązujące w magazynie drogi układają się w ciągi komunikacyjne, po których poruszają się pojazdy wraz z ładunkami. Najlepszym sposobem, aby je wytyczyć i wyróżnić na tle innych obszarów w magazynie jest malowanie oznakowań poziomych. Stosowane aktualnie farby wnikają w nawierzchnię, są odporne na ścieranie. Linie transportowe na magazynie zachowują widoczność przez bardzo długi czas i są widoczne z dużej odległości.

Linie komunikacyjne w magazynie wyznaczyć należy odpowiednimi kolorami, najczęściej żółtym, białym lub czerwonym.

Prawidłowo wytyczone drogi transportowe w magazynie

Bardzo istotne jest przestrzeganie wszelkich przepisów oraz zasad bezpieczeństwa, w celu zapewnienia swobodnego przepływu towarów i urządzeń transportowych w magazynie. Drogi w obiekcie należy dostosować do liczby użytkowników, specyfiki ładunków, a także wielkości urządzeń, jakie się po nim poruszają. Zakład pracy będzie wtedy bezpiecznym miejscem dla pracowników.

Pozdrawiamy

amRACK